banner-ubytovanie

Vitajte na stránkach DHZ Teplý Vrch

Dobrovoľní hasiči podporujú náš región.

      Pod týmto názvom Občianske združenie  Dobrovoľný hasičský zbor  Teplý Vrch podalo projekt v rámci Grantového programu Miestnej akčnej skupiny
Malohont 2014
 
REGIÓN OBČANOM – OBČANIA REGIÓNU v júni 2014. 
 
Občianske združenie DHZ Teplý Vrch vzniklo v roku 2006.   História hasičstva siaha však v našej obci až do roku 1933. Naša činnosť je v súčasnosti zameraná v prvom rade na ochranu majetku a zdravia pred požiarmi, živelnými pohromami, ale aj na iné druhy aktivít týkajúcich sa rozvoja vidieka. Členovia združenia sú aktívni pri súťažiach dobrovoľných hasičských zborov v rámci regiónu aj  Slovenska - získali veľké množstvo ocenení, na ktoré sú právom hrdí. Každoročne organizujeme v posledný júnový, prípadne v prvý júlový víkend súťaž dobrovoľných hasičských zborov o „Pohár predsedu Mikroregiónu“, ktorého sa zúčastňuje takmer 250 súťažiacich.  Ako dobrovoľníci sa pravidelne, niekoľkokrát ročne  aktívne zúčastňujeme  rôznych brigád organizovaných obcou zameraných na obnovu a zveľadenie obce, ale aj na akciách v okolitých obciach.  K organizovaniu súťaží je potrebné aj materiálové vybavenie. Okrem hasičskej techniky, ktorú si postupne modernizujeme z vlastných príjmov je potrebné na akcie zabezpečiť určitý komfort a občerstvenie pre súťažné družstvá a hostí.  Z toho dôvodu sme požiadali MAS Malohont o finančný príspevok, z ktorého sa nám podarilo zrealizovať nákup prenosných setov – stolov a lavíc. Tieto budú k dispozícii v prípade potreby na zapožičiavanie pri organizovaní akcií aj do okolitých obcí.

Obec Teplý Vrch, ktorej súčasťou je vodná nádrž slúžiaca aj na rekreáciu a oddych, je hlavne v letných mesiacoch vy hľadávaná turistami z celého Slovenska a často aj zo zahraničia. Pre lepšiu orientáciu sme v novo vytvorenom parku v obci umiestnili tabuľu, na zhotovenie ktorej sme využili finančný príspevok z tohto projektu.Z tabule má každý návštevník možnosť získať informácieo možnostiach turistiky, ubytovania, rekreácie v obci i  v blízkom okolí so stručnou históriou aj súčasnosťou obce aj v anglickom jazyku. Cieľom tohto projektu bolo skultúrnenie organizovaných podujatí, zapájanie mladých do činností v obciach a  pomôcť pri zorientovaní sa návštevníkov v našej obci a okolí.  Dúfame, že sa nám to aspoň čiastočne podarilo.

     V mene OZ DHZ Teplý Vrch ďakujem za poskytnutý príspevok MAS MALOHONT,  za spoluprácu pri grafickom návrhu  Zuzane Janšovej a Tomášovi Gondovi a  za preklad do anglického jazyka Mgr. Monike Kovalčíkovej. Poďakovanie patrí aj členom DHZ a zamestnancom obce Teplý Vrch, za pomoc pri osádzaní tabule a ostatných prácach súvisiacich s realizáciou projektu.

Projekt realizovaný s finančnou podporou MAS MALOHONT v rámci Grantového programu
REGIÓN OBČANOM - OBČANIA REGIÓNU                                                                                                                                                                                             Marcela Rohárová

12. marec 2015

Avia 30

 Obec Teplý Vrch odpredá  Aviu 30 vo veľmi dobrom stave. Foto TU .

01. február 2011

DHZ Teplý Vrch